Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sirocco-tea.pl/sklep-on-line/ 

I. Definicje.

 

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego http://www.sirocco-sklep.pl/, zwanym dalej„Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Sprzedawca” – Pan Marek Głowacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MODOLO Marek Głowacki, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Targowa 83 lok. 60, 03-408 Warszawa,  NIP 534-125-73-81, REGON: 146888854 , e-mail: mg@sirocco-tea.pl,
 2. „Sklep”  sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.sirocco-sklep.pl/ oraz jej podstronach,
 3. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
 4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Konsument”  osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

 

II. Postanowienia ogólne.

 

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, a także stworzenia swego Konta.
 2. Wszelkie dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm). Szczegółowe postanowienia w tym przedmiocie znajdują się w Polityce Prywatności i Plików Cookies, która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.sirocco-sklep.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Podczas korzystania ze Sklepu, jak również podczas komunikacji ze Sprzedawcą, Klient nie ponosi innych kosztów za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość poza zwykle stosowanymi.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plikówcookies zawarte są w postanowieniach § 9 – § 11 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

 

III. Założenie Konta.

 

§ 7

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „TWOJE KONTO Logowanie/Rejestracja”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: nazwę użytkownika, adres e-mail i hasło.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.
 5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 6. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz polityka prywatności i plików cookies.
 7. Świadczenie usługi o założenie Konta rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu.
 8. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy.
 9. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.

 

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 9

 1. Usługa założenia Konta jest bezpłatna.
 2. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, a także podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień.

 

 

IV. Złożenie zamówienia.

 

§ 10

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 11

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, w rubryce ,,Podsumowanie koszyka” wymienione są: cena produktów, koszt wysyłki oraz suma zamówienia stanowiąca kwotę będącą sumą cen towarów dodanych do koszyka oraz ceny ich wysyłki.  Poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki Klient wybiera jeden z następujących sposobów płatności: płatność online albo płatność za pobraniem. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do zamówienia”.
 3. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Wyświetlony w podsumowaniu koszyk towarów wraz z podaniem ich ilości, a także cen stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta lub wraz ze złożeniem zamówienia będzie chciał założyć Konto, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.
 4. Jeżeli Klient nie posiada Konta, wówczas ma możliwość jego założenia poprzez zaznaczenie opcji „Stwórz Konto”. Wyświetli się wówczas formularz z miejscem na podanie nazwy użytkownika i hasła. Formularz ten stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 5. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić,  poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do potwierdzenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz oświadczenie że Klient wie, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie przez Klienta, Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 6. Jeżeli Klient wybrał opcję założenia Konta, wówczas kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta oferty Sprzedawcy w przedmiocie umowy o założenie Konta. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. Postanowienie § 7 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 7. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą zakupu towarów znajdujących się w koszyku. Sprzedawca prześle także do Klienta mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. Mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.
 8. Następnie Sprzedawca e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie lub w zamówieniu poinformuje Klienta, czy ofertę przyjmuje, czy też nie ma możliwości jej przyjęcia. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta e-mailem o przyjęciu złożonej przez niego oferty, wówczas z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.

 

§ 12

Koszty związane z dostawą towarów ponosi Klient.

 

§ 13

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

 

§ 14

Sprzedawca wskazuje, że ma obowiązek dostarczenia towaru będącego przedmiotem zamówienia bez wad.

 

V. Zwroty i reklamacje.

 

§ 15

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem http://sirocco-tea.pl/wp-content/uploads/2015/06/SIROCCO_formularz_odstapienia_1.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca wskazuje, że ze względu na charakter zamówionych przez Konsumenta rzeczy, może się okazać, że nie będą one mogły być odesłane pocztą w zwykłym trybie, co może spowodować zwiększenie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 16

Sprzedawca zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą m.in. w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 17

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: mg@sirocco-tea.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a.
 2. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta.

 

§ 18

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 19

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres mg@sirocco-tea.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

§ 20

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 21

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, istnieje możliwość pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, sąd polubowny.

 

§ 22

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie http://www.sirocco-sklep.pl/pl/i/Regulamin/3.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl